NEAD®

Molntjänsten för hela företagets energiledning. Ditt verktyg för kontinuerliga förbättringar av verksamheten.

Varför energiledning?  

Driver du en verksamhet? Påverkar den verksamheten miljön? Som verksamhetsutövare är det ditt ansvar att följa miljöbalken och visa på att du arbetar för att minska miljöpåverkan. Egenkontroll är ett krav där du regelbundet kontrollerar din verksamhet och dess miljöpåverkan. Det innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar ditt miljöarbete. Genom att sedan införa rutiner och följa upp mätresultat kan du identifiera förbättringsområden. Miljöbalken egenkontroll >

Med hjälp av vår visualiseringsplattform NEAD® kan du uppfylla miljöbalkens krav!

Vår visualiseringsplattform NEAD® 

NEAD® är en digital plattform som hjälper din organisation att digitalisera, visualisera och analysera er energi- och klimatdata. Kontinuerligt energiledningsarbete kan leda till betydande kostnadsbesparingar där ni, med hjälp av plattformen, kan identifiera och åtgärda onödigt hög energiförbrukning. Dessutom kan det bidra till en minskad miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser och andra miljöfarliga ämnen. 

Genom att använda NEAD-plattformen kan din organisation sätta upp en handlingsplan för att ta itu med specifika energieffektiviseringsåtgärder som är anpassade till organisationens mål och situation. Plattformens åtgärdsdatabas innehåller över 6000 åtgärdsförslag som hjälper er att hitta nya och innovativa sätt att spara energi och minska era kostnader. 

Mätning & uppföljning

Energiledning

Macroanalyser

Utbildningar

Rådgivning

Våra erbjudanden

NEAD® Basic

NEAD® Basic kan vara till stor hjälp för dig som är SHE-ansvarig på ett SMF och har mycket att göra. Plattformen hjälper till att strukturera er energianvändning och möjliggör ett kontinuerligt energiledningsarbete, vilket kan spara tid och pengar på sikt. Dessutom kan plattformen hjälpa till att rapportera er energianvändning till myndigheter som Länsstyrelse, kommun eller Energimyndigheten, vilket kan frigöra tid för andra viktiga uppgifter. 

NEAD® Premium

NEAD® Premium är ett värdefullt verktyg för energisamordnare på ett större företag. Plattformen erbjuder möjligheter till strukturerad och kontinuerlig energiledning och ger en gemensam bild av företagets energiprestanda. NEAD® Premium innehåller möjligheten att benchmarka med andra i branschen för att få en uppfattning om företagets prestanda i jämförelse med andra. 

NEAD® Network

NEAD® Network kan vara till stor hjälp för dig som hållbarhetsansvarig i er koncern. Plattformen möjliggör en centraliserad hantering av energi- och klimatdata för alla era siter, vilket gör det lättare att få en överblick över hela koncernens prestanda och arbeta med förbättringsåtgärder på en övergripande nivå. Genom plattformen kan ni också enkelt dela erfarenheter och bästa praxis mellan era olika siter, vilket kan öka effektiviteten och minska risken för att nyckelpersoners kunskap inte förankras. Plattformen möjliggör också digitalisering av processer och kan därmed frigöra tid för mer kvalitativt arbete. 

NEAD® Advance

NEAD® Advance kan hjälpa er genom att integrera era olika styrsystem och fastighetssystem för att ge er en helhetsbild av er energianvändning och identifiera avvikelser och rotorsaker i realtid. Genom att automatisera datainsamlingen och analysera den med hjälp av avancerade verktyg kan ni frigöra tid för analys, beslutsfattande och värdeskapande förbättringsarbete. NEAD Advance ger också lättillgängliga svar på era energifrågor och hjälper er att förstå hur olika processer påverkar varandra, vilket kan vara värdefullt för att optimera er energianvändning.