Vad är Energiledning?

Energiledning är ett brett begrepp som innefattar en mängd aspekter. Begreppet är en kombination av managementteknik och traditionella energitekniklösningar, där kärnfrågan är "Hur hanteras energifrågor i organisationer?" I många fall ses energianvändning som någonting man inte kan påverka särskilt mycket, utan "bara finns där". Forskningen visar däremot på helt andra slutsatser.

Målet med energiledning är att minska energianvändningen genom effektiviseringar, och forskning visar på kostnadsbesparingar på upp till 40%, varav en betydande del ofta kan ske utan investeringar. Utöver ekonomiska vinningar leder energiledning till miljömässiga nyttor och en rad mervärden, så som ökad produktivitet, bättre arbetsmiljö, förbättrad utrustningsprestanda och konkurrensfördelar.

"Energiledning på ett företag innebär implementering av energieffektiv teknik, men också implementeringen av arbetssätt kring hur teknik och processer används och samspelar på företaget"

Utformningen av strategier, organisation, kontroll och kultur inom en verksamhet är sällan optimala för en effektiv energiledning. Rätt implementerad energiledning kan dock ge stora fördelar både ekonomiska, miljömässiga, arbetsmiljömässiga och organisatoriska, för att nämna några.

Vårt arbete kring energiledning med våra kunder är grundad i den världsledande forskning som några av Nordic Energy Audits grundare bedrivit.