Energy Management

Vi hjälper företag att nå effektiv energiledning med vår ledande områdesexpertis och forskningsbaserade metoder. Vi tar ett unikt helhetsgrepp kring energifrågans komplexitet, sprunget ur ledande forskning och mångårig erfarenhet.

Frigör er potential att bli mer hållbara, nå betydande ekonomiska besparingar och nå era miljö- och energirelaterade mål, med hjälp av verktyg och forskningsbaserad kunskap från Nordic Energy Audits energiexperter .

Nordic Energy Audits process för att implementera effektiv energiledning hos en organisation är sprunget ur ett forskningsbaserat ramverk som framtagits för att adressera fokusområden för just detta ändamål. Fokusområdena representerar huvudkategorier som NEA, genom marknadsanalyser och forskning, har identifierat som viktiga för ett företags möjlighet att bedriva effektivt energiledningsarbete. Huvudkategorierna utgörs av:

 • Initial energikartläggning/analys

 • Strategi och planering

 • Implementering och utförande

 • Controlling

 • Organisation

 • Företagskultur

Genomlysning av energiledning eller Potentialworkshop är det första steget i processen att implementera energiledning. Båda dessa alternativ är förstudieliknande kartläggningar som utförs för att kartlägga organisationens energirelaterade nuläge, identifiera förbättringsarbetets förutsättningar samt ringa in primära fokusområden och utmaningar att arbeta med. Nedan presenteras övergripande våra paketerbjudanden för Genomlysning av energiledning och Potentialworkshop.

Genomlysning av energiledning

Mål och syfte

 • Kartlägga organisationens energiledningsrelaterade nuläge genom tillämpning av omfattande utvärderingsmall. Mallen är framtagen utifrån ett forskningsbaserat ramverk med huvudkategorier som Nordic Energy Audit identifierat som viktiga att adressera för ett effektivt energiledningsarbete.  

 • Identifiera förbättringsarbetets förutsättningar och ringa in primära fokusområden.  

Leverabler

 • Skriftlig och muntlig sammanfattning av genomlysningens resultat.

 • Bedömningsunderlag från utvärderingen, vilken adresserar hur nuläget ser ut för respektive kategori inom ramverket. Översikt och erhållna poäng för respektive kategori. 

 • Förslag till handlingsplan och åtgärdsförslag.

 • Primära fokusområden.

 • Resultaten och handlingsplanens koppling till ISO 50001 och  14001 .

Potentialworkshop

Mål och syfte
Målet är att deltagarna ska få ökad kännedom om energifrågans bredd och hur organisationens utmaningar kan kategoriseras inom begreppet energiledning. Efter denna workshop har deltagarna fått ökad kännedom om sina primära utmaningar samt ser sin roll i lösningsarbetet mot den större visionen.

Leverabler

 • Sammanfattning – och Nordic Energy Audits expertmässiga tolkning – av resultatet från workshopen. Vilka utmaningar belystes, vilka lösningar ansågs mest lovande och vilka är de övergripande slutsatserna? 

 • Rekommenderad handlingsplan baserad på kundens egna uttalade utmaningar inom energiområdet, de lösningar som belystes under workshopen och Nordic Energy Audits expertis inom området.  

 • Forskningsbaserad mervärdeskalkyl som, med förankring i forskning inom området, kvantifierar verksamhetens energieffektiviseringspotential samt de ekonomiska och miljömässiga vinningar som kan erhållas. Vidare påvisas organisationsspecifika mervärden som kan uppnås genom energiledningsarbete.

 • Tydliggörande kring hur handlingsplanen kopplas till proaktivt hållbarhetsarbete.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!