Nordic Energy Audit Database

Skapa förutsättningar för att effektivisera

Nordic Energy Audit Database (NEAD®) - En molnbaserad digital energiledningsplattform.

NEAD® strukturerar och möjliggör ett kontinuerligt energiledningsarbete, vilket ofta saknas för de flesta verksamheter. Förutom att strukturera och möjliggöra kontinuerliga energiledningsarbete innehåller plattformen bland annat en databas över resultatet från 1000 tidigare energikartläggningar och över 8000 åtgärdsförslag till energibesparingar. Detta möjliggör identifieringen av effektiviseringsområden på helt nya sätt. NEAD® innehåller bland annat:

  • Strukturerad redovisning av energianvändning och CO2-utsläpp
  • Redovisning av energibesparingspotential
  • Kunskapsdatabas över energieffektiviseringsåtgärder samt hänvisning till BAT-dokument
  • Identifiering av effektiviseringsområden genom benchmarkingmöjligheter

NEAD® kan användas som verktyg i arbetet med kontinuerliga förbättringar i verksamheten, vilket bland annat är ett krav för att certifieras enligt ISO-50001, och som uppfyller Miljöbalkens krav på egenkontroll gällande energianvändning.

NEAD® kan användas av företag, myndigheter och politiska organisationer samtidigt i ett nätverk. Att använda den på lokal, regional och nationell nivå innebär att man kan jämföra, utvärdera och följa upp energistatistik mot klimatmål.

NEAD® kan användas för olika syften:

  • Myndigheter: Sätta mål, kontroll och uppföljning av såväl klimatarbete och effekten av stödjande åtgärder.
  • Industri och fastighetsägare: Verktyg för en kvalitetssäkrad energiledning.
  • Teknikkonsultföretag: Verktyg som skapar trovärdighet och förenklar arbetsprocessen.

För mer information, produktblad och offert, kontakta oss på info@nordicenergyaudit.se